Blogo burnos kvapo priežastis – bakterijos

blogo burnos kvapo priezastis

Ant liežuvio pa­viršiaus „gy­ve­na­nč­ios“ anaerobinės bak­te­ri­jos so­lo­bac­te­rium mo­o­rei yra pa­grin­dinė iš bur­nos sklin­da­nč­io blo­go kva­po priežas­tis. Spe­cia­lis­tai, va­do­vau­ja­mi Bet­si Klark, ištyrė 21 pa­cien­tą, be­si­skundžiantį blo­gu bur­nos kva­pu, ir 36 žmo­nes, ku­rių šis ne­ma­lo­nu­mas ne­kan­ki­no (kon­tro­linė grupė).

Sa­va­no­riams nuo jų liežuvių bu­vo pa­im­ti bak­te­rijų mėgi­niai. „so­lo­bac­te­rium mo­o­rei bak­te­rijų bu­vo ap­tik­ta vi­siems pir­mos grupės sa­va­no­riams, tuo tar­pu ant­ro­je grupėje šių bak­te­rijų nu­sta­ty­ta tik 14 proc. ti­riamųjų“, – teigė moks­li­nin­kai. Be to, vi­si kon­tro­linės grupės pa­cien­tai, ku­riems nu­sta­ty­ta minėtų bak­te­rijų, sir­go pa­ro­donto­ze.

„Bak­te­ri­jos ant liežuvio pa­viršiaus ga­mi­na rūgštis. Jos 80-90 proc. at­vejų yra „kal­tos“ dėl iš bur­nos sklin­da­nč­io blo­go kva­po, – tei­gia B.Klark. – Tie­sa, la­bai re­tais at­ve­jais blo­gas kva­pas, sklin­dan­tis iš bur­nos, ga­li būti plau­čių ar on­ko­lo­ginės li­gos požymis“.

No­rint at­si­kra­ty­ti blo­go kva­po spe­cia­lis­tai pa­ta­ria du kar­tus per die­ną va­ly­ti liežuvį ir var­to­ti an­ti­bak­te­rinę arba oksiduojančio poveikio dantų pas­tą.

Šiuo me­tu moks­li­ninkų ko­man­da ban­do su­kur­ti efek­ty­vius an­ti­bio­ti­kus ir an­ti­sep­ti­kus, ku­rie būtų pajėgūs „su­si­do­ro­ti“ su so­lo­bac­te­rium mo­o­rei bak­te­ri­jo­mis.

Šaltinis: www.technologijos.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *