1.      Sąvokos

1.1.   Pardavėjas – UAB „ARILIS“, juridinio asmens kodas 302430797, registracijos adresas J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, Lietuva, kontaktinis telefonas 8 666 29977, interneto svetainės adresas https://www.gaivuskvapas.lt

1.2.   Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo įsigyjantis prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, esančioje interneto adresu https://www.gaivuskvapas.lt

1.3.   Prekės – Pirkėjo elektroninėje parduotuvėje, priklausančioje Pardavėjui, užsakytos prekės;

1.4.   Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas. Kiekvienas iš jų atskirai vadinamas Šalimi;

1.5.   Taisyklės – šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės.

1.6.   Nenugalimos jėgos aplinkybės – aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintose „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms“ taisyklėse;

2.      Bendrosios nuostatos

2.1.   Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant Prekes.

2.2.   Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir atsiskaityti už jas taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

3.      Pirkimo-pardavimo sutartis ir jos sudarymas

3.1.   Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje pasirinkęs norimą Prekę arba suformavęs prekių krepšelį, nurodęs visus būtinus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia pirkimo mygtuką.

3.2.   Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

4.      Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1.   Pirkėjo teisės.

4.1.1.      Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.1.2.      Lietuvos Respublikos Civilinio kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklėse“ bei kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka Pirkėjas – fizinis asmuo, turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti elektroninėje parduotuvėje įsigytas kokybiškas Prekes Pardavėjui.

4.1.3.      Prekių pirkimo-pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių  4.1.2. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė.

4.1.4.      Pirkėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytas teises.

4.2.   Pirkėjo įsipareigojimai.

4.2.1.      Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir atsiskaityti už Prekes ir jų pristatymą.

4.2.2.      Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys.

4.2.3.      Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O jeigu taip atsitinka, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

4.2.4.      Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5.      Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1.   Pardavėjo teisės.

5.1.1.      Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

5.1.2.      Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali laikinai arba visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą.

5.1.3.      Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas, išskyrus apmokėjimą pristatymo metu.

5.1.4.      Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.1.5.      Pardavėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5.2.   Pardavėjo įsipareigojimai.

5.2.1.      Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2.2.      Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

5.2.3.      Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis vadovaudamasis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

5.2.4.      Pardavėjas objektyviai negalėdamas Pirkėjui pristatyti Prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką Prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti Prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 15 (penkiolika) darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepristatymą.

5.2.5.      Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6.      Prekių pristatymas

6.1.   Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už Prekes, arba, pasirinkus apmokėjimą Prekių pristatymo metu, nuo užsakymo gavimo dienos, nebent tinklapio informacijoje ar individualiu susitarimu buvo nurodytas ilgesnis terminas. Dėl švenčių ar kitų ne nuo Pardavėjo priklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip iki 15 (penkiolikos) darbo dienų.

6.2.   Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto apmokėjimo ir pristatymo būdo, todėl galutinė kaina nurodoma tik suformavus užsakymą.

6.3.   Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Nesilaikant šiame punkte nustatytos informavimo tvarkos laikoma, kad Pirkėjas pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pristatymo neturi.

6.4.   Priimdamas ar atsiimdamas užsisakytas prekes Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę, bei pasirašyti sąskaitą faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Tuo atveju, jei prekių perdavimo-priėmimo metu Pirkėjas pastebi siuntos ir/ar prekių išorinės išvaizdos pažeidimų, privalo pažymėti tai sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, bei, dalyvaujant kurjeriui, kuris pristatė siuntą, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl prekių trūkumų ar pažeidimų.

6.5.   Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybes už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.      Prekių kaina, mokesčiai ir atsiskaitymo tvarka

7.1.   Prekių asortimentas ir kaina nurodomi sutarties sudarymo momentu elektroninėje parduotuvėje. Kainos nurodomos eurais su PVM. Minimali užsakymo suma – 9,99 €, jei užsakymo metu nenurodyta kitaip.

7.2.   Pirkėjas atsiskaito už Prekes naudodamasis elektronine bankininkyste, apmokėdamas iš anksto bankiniu pavedimu. Pasirinkus paslaugą apmokėti kurjeriui pristatymo metu, Pirkėjas atsiskaito siuntą pristatančiam kurjeriui pristatymo metu.

7.3.   Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas Prekes jis gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą, o sudarius sutartį su Pardavėju Pirkėjui po užsakymo išsiuntimo Pirkėjo el. paštu išsiunčiama PVM sąskaita-faktūra. Sąskaitoje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai. Papildomai popierinės PVM sąskaitos-faktūros su prekėmis nesiunčiamos.

7.4.   Nutraukus sutartį Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus už Prekes per 15 (penkiolika) darbo dienų.

8.      Prekių kokybė, garantija ir grąžinimas

8.1.   Pardavėjas garantuoja, kad visų Prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje nustatytus ir gamintojo deklaruojamus standartus, o jeigu tokių standartų nėra – įprastinius reikalavimus, keliamus Prekių pardavimui mažmeninėje prekyboje. Prekių pakuotės yra nepažeistos, tvarkingai supakuotos.

8.2.   Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3.   Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekių kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi ant prekių pakuočių. Nesant nurodytos garantijos termino, galioja garantija, numatyta atitinkamais teisės aktais.

8.4. Pirkėjas negali grąžinti tokių Prekių, kurios greitai gendančios, buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, arba Prekės negali būti grąžintos kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šių Taisyklių 8.4. punkte numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.

8.6. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.4. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

8.6. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.6.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.6.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

8.6.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

8.6.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

8.6.5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.6. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.8. Grąžinant gautą ne tą Prekę ir/ar nekokybišką Prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias Prekes savo lėšomis organizuodamas prekių paėmimą iš Pirkėjo ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis Prekėmis.

8.9. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų Prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

9.      Atsakomybė

9.1.   Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Taip pat Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.2.   Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3.   Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.4.   Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas ši asmenį laiko Pirkėju.

9.5.   Pirkėjui užsakius Prekes Pardavėjas gali nutraukti sudarytą sutartį jeigu neturi Prekės, Pardavėjui kilo įtarimas, kad Pirkėjas pateikė netikslius asmens duomenis, ir/arba Pardavėjui nepavyko susisiekti su Pirkėju 3 (trijų) dienų laikotarpyje. Pardavėjas nekompensuoja dėl tokio sutarties nutraukimo atsiradusios žalos.

9.6.   Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas dėl šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

10. Rinkodara ir informacija.

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas, apie jas pranešti Pardavėjo registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Pardavėjas turi galimybę tokių pranešimų bet kada atsisakyti.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11.  Baigiamosios nuostatos

11.1.   Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, nagrinėjami ir sprendžiami derybų keliu. Derybų pradžia laikytinas vienos Šalies raštiškas kreipimasis į kitą, nurodant ginčo dalyką, kaltus Šalies veiksmus, kurie pažeidžia kitos Šalies teises, pažeidimų pašalinimo būdą ir terminus.

11.2.   Visi ginčai, kilę dėl šios Sutarties įgyvendinimo, sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

11.3.   Prašymą/skundą dėl elektroninėje parduotuvėje https://www.gaivuskvapas.lt įsigytų Prekių Pirkėjai taip pat gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], interneto svetainė www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą ODR platformoje).

11.4.   Kiek nenumatyta šiose Taisyklėse, Šalių teisiniams santykiams taikomos Lietuvos Respublikos atitinkamų teises normų nuostatos.